روشهای دریافت نذورات نقدی

شماره حساب بانک کشاورزی

۸۳۸۳۳۲۵۵۸

شماره شبا

IR14 0160 0000 0000 0838 3325 58

شماره کارت

۶۰۳۷ ۷۰۷۰ ۰۰۰۶ ۱۲۲۰

به نام : موسسه خیریه رحمت بافق

بانک رفاه

به نام : موسسه خیریه سرای رحمت بافق

شماره شبا

IR13 0130 1000 0000 0265 8220 99

شماره کارت

۵۸۹۴ ۶۳۷۰ ۰۰۰۶ ۰۹۶۹

لطفا پرداخت خود را از طریق فرم زیر اطلاع دهید.
home_charity2_sep4