خواهشمند است قبل از هرگونه کمک نقدی، شماره حسابهای اعلام شده ذیل را با مدیر خیریه هماهنگ فرمایید.

بانک کشاورزی

نام صاحب حساب : موسسه خیریه سرای رحمت بافق
IR14 0160 0000 0000 0838 3325 58

شماره کارت

۶۰۳۷-۷۰۷۰-۰۰۰۶-۱۲۲۰

بانک رفاه

نام صاحب حساب : موسسه خیریه سرای رحمت بافق
IR13 0130 1000 0000 0265 8220 99

شماره کارت

۵۸۹۴-۶۳۷۰-۰۰۰۶-۰۹۶۹