روز جهانی معلولین مبارک 💕🌸


تو را می نگرم، نه آن چنان که دیگران تو را میبینند.
کیست هم چون تو که نور خدا در درونش جاریست؟!
با توام! بنشین و ساعتی جهان نورانی درونت را برایم بازگو، برای منی که سال هاست چشم می چرخانم و هیچ نمی بینم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!